Diensten

 

 

Rebex is READY FOR ANY CHALLENGE

Over ons

Zonder transport staan veel bedrijven stil. Rebex vormt de spil in de constant veranderende wereld van vraag en aanbod op afstand. Rebex is uw transportmakelaar en bemiddelt voor uw bedrijf tussen gecertificeerde aanbieders van weg-, zee- en luchttransport. Met Rebex aan uw zijde heeft u geen zorgen over hoe uw goederen van A naar B worden vervoerd en betaalt u nooit te veel. Snel, toegankelijk en 24/7 tot uw dienst.

Het gezicht achter Rebex is René van Eersel. Zijn liefde voor transport en logistiek ontstond in de jaren negentig, toen hij in het leger verantwoordelijk was voor het laden en lossen van legervoertuigen. Toen hij stopte als soldaat, besloot hij verder te gaan in de transportwereld. Hij begon als distributiemedewerker, werd vrachtwagenchauffeur, schoolde zich om tot planner en werd uiteindelijk expediteur. Na zes jaar gewerkt te hebben als expediteur bij Gebatrans in Venlo deed zich de kans voor om voor het Koreaanse Unico aan de slag te gaan. Eind 2016 besloot René dat hij toe was aan de volgende stap en zijn kennis, ervaring en netwerk mee te nemen naar een nieuw bedrijf. Zijn expertise kreeg de naam Rebex.


 

Uw persoonlijke transportmakelaar

Contact

Bel of mail Rebex, voor een vrijblijvende kop koffie.


Parlevinkerweg 1
5928 NV Venlo

+31 (0)77 303 18 60
+31 (0)6 1054 99 92

rene@rebexlog.com

Uw bericht is verzonden

Dank voor uw bericht. Deze is succevol verzonden. Rebex zal indien nodig zo spoedig mogelijk contact met u opnemen. 


Wegtransport

Binnen Europa is wegtransport nog altijd de meest voorkomende vorm van transport. Of u nu een grote of een kleine vracht moet vervoeren, Rebex zoekt voor u bij elke situatie de juiste logistieke oplossing voor uw goederen.

Rebex heeft geen eigen wagenpark en werkt samen met verschillende transport partners. Deze bedrijven beschikken over trailers, vrachtwagens, bussen en aanhangwagens met verschillende laadcapaciteit tegen verschillende tarieven. Dit geeft Rebex de gelegenheid altijd te zoeken naar de beste oplossing. Snel, veilig en goedkoop. Tevens houden we rekening met een zo milieuvriendelijk mogelijk transport.


Container Trucking

Wilt u uw vracht graag vervoeren per container? Rebex gaat voor u op zoek naar de snelste en goedkoopste manier. In het verleden heeft Rebex tientallen bedrijven geholpen met het verzorgen van container vervoer. 

Rebex werkt samen met diverse gecertificeerde transportbedrijven die containertransport verzorgen. Rebex bemiddelt voor u met verschillende aanbieders, zodat voor u altijd de meest gunstige aanbieding op tafel wordt gelegd. Neem contact op met Rebex voor de mogelijkheden.


Intermodaal

Afhankelijk van het type vracht, zoekt Rebex voor u de beste manier van transport. In sommige situaties is een combinatie van meerdere vervoerstypen de beste oplossing. Uw vracht wordt dan bijvoorbeeld eerst voor een deel per boot vervoert en het laatste stuk via de trein. Intermodaal transport via Rebex betekent dat het vervoer van uw vracht aan twee of meer transportbedrijven wordt uitbesteed.

Rebex heeft ruime ervaring in het plannen en organiseren van intermodale projecten. U kunt het transport van uw vracht dus met een gerust hart door ons laten uitvoeren, inclusief bijbehorende documentatie.


Speciaal Transport

Wanneer de afmetingen, inhoud of het gewicht van uw vracht afwijken van de standaard maten en mogelijkheden die worden aangeboden door de meeste transportbedrijven, staat Rebex voor u klaar met het beste alternatief. Rebex werkt samen met verschillende partners die gespecialiseerd zijn in speciaal transport. Bijzondere goederen waarvan het vervoer extra aandacht verdient, zijn bij Rebex in de juiste handen.

Rebex adviseert u eerlijk en onafhankelijk, en is een betrouwbare partner wanneer het gaat over bijzonder transport. Rebex combineert vervoer over land, water en via de lucht zo snel en goedkoop mogelijk.


Zeevracht

Overweegt u transport over water? Rebex verzorgt zowel short sea als deep sea zeevrachten tegen zeer aantrekkelijke tarieven. Of u nu een deellading (LCL) of een volle container (FCL) te vervoeren heeft, wij zoeken in elke situatie de beste en goedkoopste manier van shipping over zee. Dit geldt voor zeetransport binnen en buiten Europa.

Rebex heeft geen contracten met rederijen of havens en kan daarom altijd onafhankelijk adviseren. Rebex zoekt voor u de beste en goedkoopste oplossing voor uw transport. Daarbij ondersteunt Rebex u graag bij het invullen en afhandelen van documenten voor de douane.


Luchtvracht

Wanneer u of uw klant niet kunnen wachten tot de boot, trein of vrachtauto aankomen, is transport per vliegtuig wellicht de beste optie. Rebex zorgt ervoor dat uw luchtvracht voldoet aan alle nationale en internationale eisen en veiligheidsregels voor luchtvrachten.

Rebex is niet afhankelijk van bepaalde vrachtkantoren, luchthavens of luchtvaartmaatschappijen. Dit geeft Rebex de gelegenheid op zoek te gaan naar de beste prijzen en snelste oplossingen. Rebex heeft ruime ervaring in het organiseren en afhandelen van transport via de lucht en kan u daarom nauwkeurig adviseren over de beste opties en de benodigde documenten voor de douane.


Opslag

Voor al uw wensen wat betreft de opslag van goederen, bent u bij Rebex aan het juiste adres. Rebex heeft een eigen warehouse van 500 m2 in logistieke hotspot Venlo, waarvan u tijdelijk of voor een langere periode gebruikt kunt maken. Voor (tijdelijke) opslag van uw vracht op een groter oppervlakte, werkt Rebex samen met verschillende warehousing partners op verschillende locaties.

Rebex gaat voor u op zoek naar opslagruimte tegen een betaalbaar tarief. Tevens regelt Rebex documentatie als vergunningen en verzekeringen, zodat u uw voorraad met een gerust hart kunt opslaan, voor de door u gewenste periode.


Douane Afhandeling

Twijfelt u of u over de juiste documenten beschikt? Weet u niet helemaal zeker of u de benodigde papieren op de juiste manier heeft ingevuld? Of laat u de afhandeling van douane zaken liever compleet over aan iemand met de juiste expertise? Rebex heeft tientallen jaren ervaring met het voorbereiden en afhandelen van benodigde documentatie voor de douane.

Of het nu gaat om nationaal, Europees en internationaal transport: bij Rebex bent u aan het juiste adres als het gaat om het in orde maken van uw administratie voor de douane. Rebex is op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving voor alle vormen van transport en staat u graag bij in de administratieve afhandeling van uw documenten.

Privacy- en beveiligingsbeleid

Inleiding

Tussen alle informatie die cliënten ter beschikking stellen aan ons kantoor om de aan ons gegunde opdrachten uit te kunnen voeren, zitten ook persoonsgegevens. Die informatie betreft ofwel direct een natuurlijk persoon, of is naar deze persoon te herleiden. Naast voor de hand liggende gegevens, zoals naam, adres, geboortedatum en -plaats en BSN-nummer is er nog veel meer informatie naar een persoon te herleiden, zoals telefoonnummers, ziektekostenverzekeringsnummers, kentekengegevens en zelfs IP-adressen. Dat een gegeven soms niet altijd direct exact naar één persoon te herleiden is, maar naar een kleine groep van mensen, maakt daarbij niet uit. Op basis van twee persoonsgegevens (bijvoorbeeld adres en leeftijd) is de informatie immers mogelijk alsnog naar één persoon te herleiden.
Als kantoor hebben wij de verantwoordelijkheid en (dus) de plicht om zorgvuldig met deze gegevens om te gaan, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG. De belangrijkste uitgangspunten hierbij zijn:

  1. De persoonsgegevens worden uitsluitend (en niet uitgebreider dan nodig) opgevraagd en gebruikt voor de uitvoering van de betreffende opdracht die wij van de cliënt(en) hebben gekregen.
  2. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk
  3. De betrokken persoon, of degene die primair voor hem of haar verantwoordelijk is (bijvoorbeeld een werkgever die zijn personeelsgegevens aan ons doorgeeft – volgens de AVG gedefinieerd als de ‘verwerkingsverantwoordelijke’), krijgt op verzoek inzage in de vastgelegde persoonsgegevens en kan eisen dat deze worden verbeterd of verwijderd.
  4. We dragen zorg voor de geheimhouding van de verkregen persoonsgegevens. Dat geldt voor alle medewerkers van ons kantoor, maar ook voor derden die toegang (kunnen) hebben tot deze gegevens, zoals leveranciers van online softwareapplicaties, maar ook aan onze systeembeheerder, ingeschakelde deskundigen, stagiaires, enzovoorts. Met de betreffende personen en/of organisaties regelen we dit in contracten (zie o.a. de modellen ‘verwerkersovereenkomst’ en ‘geheimhoudingsverklaring leveranciers’), arbeidsovereenkomsten en/of de door medewerkers en andere verbonden personen te tekenen verklaring fundamentele beginselen. Onze beveiligingsmaatregelen voor het pand en de beveiliging rond onze ICT-structuur hebben mede tot doel de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te beschermen.
  5. In het verlengde van het voorgaande: indien het nodig is dat wij op onze beurt derden inschakelen, doen wij uitsluitend een beroep op verwerkers die afdoende garanties bieden met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen. Op die manier voldoet de verwerking aan de vereisten van deze verordening en wordt de bescherming van de rechten van de betrokkene gewaarborgd.

Uiteraard geldt de geheimhouding niet indien wij op grond van de wet- of regelgeving verplicht zijn om anders te handelen. Bijvoorbeeld indien we een bindend verzoek of opdracht hiertoe ontvangen hebben van een daartoe bevoegde instantie. Als we volgens de regelgeving de betreffende cliënt hiervan op de hoogte mogen stellen, zullen we dat (zo spoedig mogelijk) doen.

Verwerkingsregister

Allerlei aspecten rond de diverse persoonsgegevens die onze organisatie verwerkt, worden door ons vastgelegd in een ‘verwerkingsregister van persoonsgegevens’. Hierin is in kaart gebracht welke categorieën persoonsgegevens van verschillende categorieën van betrokkenen die wij verwerken om diverse redenen/ voor diverse doelen. Doordat wij door middel van dit verwerkingsregister een goed beeld hebben van de vastleggingen/verwerkingen van alle persoonsgegevens, hebben wij ook helder welke risico's er rond de bescherming van die persoonsgegevens bestaan. Daardoor kan duidelijk  worden bepaald en gemonitord of de technische en organisatorische maatregelen (nog) afdoende zijn c.q. of er nog aanvullend maatregelen moeten worden getroffen. Secundair doel van het verwerkingsregister is dat aan belanghebbenden (betrokkenen, verwerkingsverantwoordelijken, toezichthouders, etc.)  verantwoording kan worden afgelegd over het adequaat omgaan met persoonsgegevens.

Verwerkersovereenkomst en privacyverklaring

In situaties waarin wij zijn aan te merken als verwerker, zullen wij onze verantwoordelijkheden naar de verwerkingsverantwoordelijke bevestigen c.q. met de verwerkingsverantwoordelijke overeenkomen via een verwerkersovereenkomst.
Voor situaties waarin wij zijn aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke hebben we de kern van ons beleid en de voorschriften vanuit de AVG waaraan wij ons houden, vastgelegd in een privacyverklaring.

Melding incident persoonsgegevens (datalek)

Van een datalek is sprake als er een inbreuk is op de beveiliging van persoonsgegevens. Het gaat dan om toegang tot – of vernietiging, wijziging of het vrijkomen van – persoonsgegevens zonder dat dit de bedoeling was. Onder een datalek valt dus niet alleen het vrijkomen (lekken) van gegevens, maar ook de onrechtmatige verwerking van gegevens. Bij een datalek zijn de persoonsgegevens blootgesteld aan verlies of onrechtmatige verwerking – dus aan datgene waartegen de beveiligingsmaatregelen bescherming hadden moeten bieden. Voorbeelden van datalekken zijn: een kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens, een gestolen laptop of een inbraak in een databestand door een hacker. Maar ook een e-mail aan een verkeerde persoon, of een e-mail aan een groep personen, waarbij ten onrechte de geadresseerden zichtbaar (dus niet in de Bcc-balk) zijn opgenomen.

De ernst van een datalek hangt af van: 

Een datalek moet in bepaalde gevallen worden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is aan de orde wanneer het lek leidt of kan leiden tot een aanzienlijke (kans op) ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens. Het datalek moet daarnaast ook worden gemeld aan de betrokkene indien het waarschijnlijk ongunstige gevolgen zal hebben voor zijn of haar persoonlijke levenssfeer.

Verantwoordelijke versus bewerker 

De ‘verwerkingsverantwoordelijke voor de betreffende persoonsgegevens’ moet een dergelijke melding doen. In sommige gevallen is Rebex Logistics echter niet aan te merken als verantwoordelijke voor de gegevens, maar als ‘verwerker’. In voorkomende gevallen zullen we de omstandigheden rond het datalek zo snel mogelijk moeten doorgeven aan de verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevens (vrijwel altijd een van onze cliënten), zodat deze – indien nodig – kan overgaan tot een melding.
Rebex Logistics is wel verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens, namelijk in het geval dat we een bepaalde invloed hebben op wat we precies met de gegevens doen, bijvoorbeeld bij de samenstelling van jaarrekeningen of rond adviesdiensten. In andere gevallen is Rebex Logistics alleen verwerker van de personeelsgegevens. Bij het verzorgen van een salarisadministratie bijvoorbeeld heeft Rebex Logistics een precies gedefinieerde opdracht. De uitvoering ervan ligt op basis van de opdracht en wet- en regelgeving al op voorhand vrijwel geheel vast. Dit geldt meestal ook rond het verzorgen van administraties en aangiften omzetbelasting.
In geval van twijfel wie de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens is, is het zaak om met de opdrachtgever te overleggen over het datalek, de eventuele melding en wie die gaat doen. Uiteindelijk gaat het er om dát de melding indien nodig wordt gedaan en is niet cruciaal wie die melding doet.  

Het lek kan zich hebben voorgedaan bij Rebex Logistics, maar ook bij een partij waaraan Rebex Logisticsnaam toegang heeft gegeven tot de persoonsgegeven. Bijvoorbeeld omdat we een specialist hebben moeten inschakelen, of denk aan de opslag van gegevens in een datacenter. In de betreffende overeenkomst of door middel van een aanvullende subverwerkersovereenkomst is dan overeengekomen dat de desbetreffende partij ons op de hoogte moet brengen van een eventueel datalek bij hen, zodat Kantoornaam – indien en voor zover nodig – verdere actie kan ondernemen.
Binnen onze organisatie moeten alle incidenten rond de beveiliging van persoonsgegevens onmiddellijk worden gemeld aan het bestuur. Omdat een eventuele melding onverwijld en (aan de Autoriteit Persoonsgegevens) zo mogelijk binnen 72 uur moet gebeuren – én omdat het incident schadelijk kan zijn voor personen – moet deze procedure voortvarend en zorgvuldig worden opgepakt.
Leidraad voor de afhandeling van het incident is de Checklist Incident persoonsgegevens. Daarnaast is er veel informatie te vinden op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

ICT en beveiliging

De ICT-structuur van Rebex Logistics wordt afdoende beveiligd met een firewall en de virusscansoftware wordt up-to-date gehouden. 
Elke medewerker heeft een inlogprofiel. Bij het opstarten van een computer moeten de medewerkers een inlognaam en een wachtwoord invoeren. Ook vraagt bepaalde programmatuur om een inlognaam en wachtwoord.
Het bewustzijn bij medewerkers betreffende veilig werken wordt gestimuleerd, zoals het vragen van aandacht voor het niet openen van verdachte e-mails, het niet klikken op verdachte links, bij het langdurig verlaten werkplek uitloggen, enzovoorts. 
Elke nacht wordt er een back-up gemaakt van de bestanden. Om veiligheidsredenen is de verdere bewaarprocedure rond de back-up vertrouwelijk.
Rebex Logistics heeft een servicecontract afgesloten met EyeXS.