Services

 

 

REBEX IS READY FOR ANY CHALLENGE

About

Without transportation, most businesses would be nothing. Rebex is your personal intermediate in the constantly changing world of supply and demand. Rebex intermediates between certified suppliers of road-, sea and air transport. With Rebex as your transportation partner, you will never have to worry again about the way your cargo is shipped. Rebex is fast, independent, honest and makes sure you always pay best price. We’re 24/7 at your service.

The face behind Rebex is René van Eersel. His passion for transport and logistics started in the nineties, when he worked as a soldier in the Dutch army. Back then his job was to load and unload military vehicles. When René left the army, he decided to continue working in the transportation industry. He started as a distribution assistant, became a truck driver, retrained himself to be a planner and eventually became a shipping agent. After working as a shipping agent for six years at Gebatrans Venlo, he got the opportunity to work for Korean logistic company Unico. In 2016 René decided the time was right to take his knowledge, experience and network to the next level. This was the beginning of his own company, Rebex.


 

YOUR PERSONAL TRANSPORTATION INTERMEDIATE

Contact

Please contact Rebex for more info about our services and fees.


Parlevinkerweg 1
5928 NV Venlo

+31 (0)77 303 18 60
+31 (0)6 1054 99 92

rene@rebexlog.com

Your message has been sent!

Thank you for contacting Rebex. Weíll get back to you as soon as possible. 


Road Transport

Inside Europe, road transportation is still the most common way of transporting your goods. Whether you need to ship a small or a big amount of goods, Rebex takes care of all types of cargo. We consider every option so we can always offer you the best logistic solution for your shipment.

Instead of owning an own fleet, Rebex works together with various logistic partners. These partners provide their trailers, trucks and containers with different kinds of load capacity and different fees. This gives Rebex the opportunity to always present you the best options. Fast, safe and cheap. Of course Rebex concerns about the environment, so we always look for the most sustainable solution.


Container Trucking

Are you considering transporting your goods by container? Rebex is your personal assistant in finding the fastest and cheapest solution. Rebex has a lot of experience in taking care of container transport for different kinds of companies.

Rebex collaborates with several certified transport companies that provide container transport. Rebex intercedes for you with different transport providers, so you always receive the most favourable option. Don’t hesitate to contact Rebex and inform about the possibilities.


Intermodal Transport

Depending on the types of cargo you’re planning to ship, Rebex will present you the most efficient way of transportation. In some cases, using multiple modes of transportation is the smartest solution. For example, the first part of your shipment is shipped by boat and the last part by train. Intermodal transport means transporting your cargo is outsourced to two or more logistic partners.

Rebex has a lot of experience in planning and organizing intermodal shipping projects. Rebex takes care of the entire process, including required customs documentation.


Special Transport

In case the size, volume or weight of your load is different from the usual sizes and options, Rebex is here to offer you the best alternatives. Rebex cooperates with various transportation partners, specialized in special transport. We sure know that special goods deserve special treatment.

Rebex gives you honest and independent advice, and is a reliable partner when it comes to special transport. Rebex combines transportation by land, sea and air to offer you the fastest and cheapest solution.


Ocean Fright

Considering shipping your goods by sea? Rebex provides both short sea and deep sea maritime transport at very attractive rates. Whether you are shipping a part load (LCL) or a full container (FCL), Rebex will offer you the most efficient and cheapest ways of transporting your maritime cargo, within and outside of Europe.

Rebex has no contracts with shipping companies or ports, and therefore always advices you independently. Rebex takes care of the entire shipping process, including required customs documentation.


Air Fright

When your client is in a hurry and it’s not possible to wait for his cargo to arrive by boat, truck or train, transport by airplane might be your best option. Rebex insures that your air freight meets all national and international requirements for air transport.

Rebex does not depend on certain airports or airlines. This gives us the opportunity to search for the best prices and fastest solutions for your air freight. Rebex has vast experience in organizing and handling transport by air and therefore, we can accurately advice on the best options and required customs documentation.


Warehousing

For all your needs concerning the storage of your cargo, Rebex is the reliable partner you’re looking for. Rebex has its own warehouse of 500 m2, located in logistic hotspot Venlo, close to the Belgian an German border. This warehouse is available for temporary or long-term use. For (temporary) storage of cargo in need of a bigger surface, Rebex cooperates with various warehousing partners on different locations.

Rebex will look for suitable and affordable storage space for your cargo. We also take care of required documents, such as licenses and insurance papers. We’ll make sure that your goods are stored safely, for any desired period.


Customs Clearence

Rebex has years of experience in preparing and handling national, European and international customs clearance documents. We are aware of the latest laws and regulations concerning all types of cargo and we’re happy to assist you in completing all customs matters. Rebex is here to assist you out and to make sure you don’t have to worry about managing your cargo and shipments.

Privacy- en beveiligingsbeleid

Inleiding

Tussen alle informatie die cliënten ter beschikking stellen aan ons kantoor om de aan ons gegunde opdrachten uit te kunnen voeren, zitten ook persoonsgegevens. Die informatie betreft ofwel direct een natuurlijk persoon, of is naar deze persoon te herleiden. Naast voor de hand liggende gegevens, zoals naam, adres, geboortedatum en -plaats en BSN-nummer is er nog veel meer informatie naar een persoon te herleiden, zoals telefoonnummers, ziektekostenverzekeringsnummers, kentekengegevens en zelfs IP-adressen. Dat een gegeven soms niet altijd direct exact naar één persoon te herleiden is, maar naar een kleine groep van mensen, maakt daarbij niet uit. Op basis van twee persoonsgegevens (bijvoorbeeld adres en leeftijd) is de informatie immers mogelijk alsnog naar één persoon te herleiden.
Als kantoor hebben wij de verantwoordelijkheid en (dus) de plicht om zorgvuldig met deze gegevens om te gaan, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG. De belangrijkste uitgangspunten hierbij zijn:

  1. De persoonsgegevens worden uitsluitend (en niet uitgebreider dan nodig) opgevraagd en gebruikt voor de uitvoering van de betreffende opdracht die wij van de cliënt(en) hebben gekregen.
  2. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk
  3. De betrokken persoon, of degene die primair voor hem of haar verantwoordelijk is (bijvoorbeeld een werkgever die zijn personeelsgegevens aan ons doorgeeft – volgens de AVG gedefinieerd als de ‘verwerkingsverantwoordelijke’), krijgt op verzoek inzage in de vastgelegde persoonsgegevens en kan eisen dat deze worden verbeterd of verwijderd.
  4. We dragen zorg voor de geheimhouding van de verkregen persoonsgegevens. Dat geldt voor alle medewerkers van ons kantoor, maar ook voor derden die toegang (kunnen) hebben tot deze gegevens, zoals leveranciers van online softwareapplicaties, maar ook aan onze systeembeheerder, ingeschakelde deskundigen, stagiaires, enzovoorts. Met de betreffende personen en/of organisaties regelen we dit in contracten (zie o.a. de modellen ‘verwerkersovereenkomst’ en ‘geheimhoudingsverklaring leveranciers’), arbeidsovereenkomsten en/of de door medewerkers en andere verbonden personen te tekenen verklaring fundamentele beginselen. Onze beveiligingsmaatregelen voor het pand en de beveiliging rond onze ICT-structuur hebben mede tot doel de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te beschermen.
  5. In het verlengde van het voorgaande: indien het nodig is dat wij op onze beurt derden inschakelen, doen wij uitsluitend een beroep op verwerkers die afdoende garanties bieden met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen. Op die manier voldoet de verwerking aan de vereisten van deze verordening en wordt de bescherming van de rechten van de betrokkene gewaarborgd.

Uiteraard geldt de geheimhouding niet indien wij op grond van de wet- of regelgeving verplicht zijn om anders te handelen. Bijvoorbeeld indien we een bindend verzoek of opdracht hiertoe ontvangen hebben van een daartoe bevoegde instantie. Als we volgens de regelgeving de betreffende cliënt hiervan op de hoogte mogen stellen, zullen we dat (zo spoedig mogelijk) doen.

Verwerkingsregister

Allerlei aspecten rond de diverse persoonsgegevens die onze organisatie verwerkt, worden door ons vastgelegd in een ‘verwerkingsregister van persoonsgegevens’. Hierin is in kaart gebracht welke categorieën persoonsgegevens van verschillende categorieën van betrokkenen die wij verwerken om diverse redenen/ voor diverse doelen. Doordat wij door middel van dit verwerkingsregister een goed beeld hebben van de vastleggingen/verwerkingen van alle persoonsgegevens, hebben wij ook helder welke risico's er rond de bescherming van die persoonsgegevens bestaan. Daardoor kan duidelijk  worden bepaald en gemonitord of de technische en organisatorische maatregelen (nog) afdoende zijn c.q. of er nog aanvullend maatregelen moeten worden getroffen. Secundair doel van het verwerkingsregister is dat aan belanghebbenden (betrokkenen, verwerkingsverantwoordelijken, toezichthouders, etc.)  verantwoording kan worden afgelegd over het adequaat omgaan met persoonsgegevens.

Verwerkersovereenkomst en privacyverklaring

In situaties waarin wij zijn aan te merken als verwerker, zullen wij onze verantwoordelijkheden naar de verwerkingsverantwoordelijke bevestigen c.q. met de verwerkingsverantwoordelijke overeenkomen via een verwerkersovereenkomst.
Voor situaties waarin wij zijn aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke hebben we de kern van ons beleid en de voorschriften vanuit de AVG waaraan wij ons houden, vastgelegd in een privacyverklaring.

Melding incident persoonsgegevens (datalek)

Van een datalek is sprake als er een inbreuk is op de beveiliging van persoonsgegevens. Het gaat dan om toegang tot – of vernietiging, wijziging of het vrijkomen van – persoonsgegevens zonder dat dit de bedoeling was. Onder een datalek valt dus niet alleen het vrijkomen (lekken) van gegevens, maar ook de onrechtmatige verwerking van gegevens. Bij een datalek zijn de persoonsgegevens blootgesteld aan verlies of onrechtmatige verwerking – dus aan datgene waartegen de beveiligingsmaatregelen bescherming hadden moeten bieden. Voorbeelden van datalekken zijn: een kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens, een gestolen laptop of een inbraak in een databestand door een hacker. Maar ook een e-mail aan een verkeerde persoon, of een e-mail aan een groep personen, waarbij ten onrechte de geadresseerden zichtbaar (dus niet in de Bcc-balk) zijn opgenomen.

De ernst van een datalek hangt af van: 

Een datalek moet in bepaalde gevallen worden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is aan de orde wanneer het lek leidt of kan leiden tot een aanzienlijke (kans op) ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens. Het datalek moet daarnaast ook worden gemeld aan de betrokkene indien het waarschijnlijk ongunstige gevolgen zal hebben voor zijn of haar persoonlijke levenssfeer.

Verantwoordelijke versus bewerker 

De ‘verwerkingsverantwoordelijke voor de betreffende persoonsgegevens’ moet een dergelijke melding doen. In sommige gevallen is Rebex Logistics echter niet aan te merken als verantwoordelijke voor de gegevens, maar als ‘verwerker’. In voorkomende gevallen zullen we de omstandigheden rond het datalek zo snel mogelijk moeten doorgeven aan de verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevens (vrijwel altijd een van onze cliënten), zodat deze – indien nodig – kan overgaan tot een melding.
Rebex Logistics is wel verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens, namelijk in het geval dat we een bepaalde invloed hebben op wat we precies met de gegevens doen, bijvoorbeeld bij de samenstelling van jaarrekeningen of rond adviesdiensten. In andere gevallen is Rebex Logistics alleen verwerker van de personeelsgegevens. Bij het verzorgen van een salarisadministratie bijvoorbeeld heeft Rebex Logistics een precies gedefinieerde opdracht. De uitvoering ervan ligt op basis van de opdracht en wet- en regelgeving al op voorhand vrijwel geheel vast. Dit geldt meestal ook rond het verzorgen van administraties en aangiften omzetbelasting.
In geval van twijfel wie de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens is, is het zaak om met de opdrachtgever te overleggen over het datalek, de eventuele melding en wie die gaat doen. Uiteindelijk gaat het er om dát de melding indien nodig wordt gedaan en is niet cruciaal wie die melding doet.  

Het lek kan zich hebben voorgedaan bij Rebex Logistics, maar ook bij een partij waaraan Rebex Logisticsnaam toegang heeft gegeven tot de persoonsgegeven. Bijvoorbeeld omdat we een specialist hebben moeten inschakelen, of denk aan de opslag van gegevens in een datacenter. In de betreffende overeenkomst of door middel van een aanvullende subverwerkersovereenkomst is dan overeengekomen dat de desbetreffende partij ons op de hoogte moet brengen van een eventueel datalek bij hen, zodat Kantoornaam – indien en voor zover nodig – verdere actie kan ondernemen.
Binnen onze organisatie moeten alle incidenten rond de beveiliging van persoonsgegevens onmiddellijk worden gemeld aan het bestuur. Omdat een eventuele melding onverwijld en (aan de Autoriteit Persoonsgegevens) zo mogelijk binnen 72 uur moet gebeuren – én omdat het incident schadelijk kan zijn voor personen – moet deze procedure voortvarend en zorgvuldig worden opgepakt.
Leidraad voor de afhandeling van het incident is de Checklist Incident persoonsgegevens. Daarnaast is er veel informatie te vinden op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

ICT en beveiliging

De ICT-structuur van Rebex Logistics wordt afdoende beveiligd met een firewall en de virusscansoftware wordt up-to-date gehouden. 
Elke medewerker heeft een inlogprofiel. Bij het opstarten van een computer moeten de medewerkers een inlognaam en een wachtwoord invoeren. Ook vraagt bepaalde programmatuur om een inlognaam en wachtwoord.
Het bewustzijn bij medewerkers betreffende veilig werken wordt gestimuleerd, zoals het vragen van aandacht voor het niet openen van verdachte e-mails, het niet klikken op verdachte links, bij het langdurig verlaten werkplek uitloggen, enzovoorts. 
Elke nacht wordt er een back-up gemaakt van de bestanden. Om veiligheidsredenen is de verdere bewaarprocedure rond de back-up vertrouwelijk.
Rebex Logistics heeft een servicecontract afgesloten met EyeXS.